Klubben

MC Stompers er en motorcykel klub, der har eksisteret i mange år – siden 1971 helt nøjagtigt – med svingende medlemstal, men i øjeblikket er vi ca. 60 medlemmer – af begge køn – som har ca. 45 motorcykler af forskellige mærker, årgange og typer.

Vi har base i vores klubhus på Hundborgvej 122 i Thisted, hvor vi året igennem hygger os med en fast klubaften om fredagen. Klubhuset bliver løbende renoveret, så det er et rigtigt flot sted. Medlemmerne selv sørger for husets vedligeholdelse og rengøring m.m. I kælderlokalerne er der et værksted som står til rådighed for medlemmernes motorcykler, og som også bliver anvendt til vinteropbevaring for de der ikke kan have deres cykler hjemme.

Der er nedsat et aktivitetsudvalg, som sørger for forskellige arrangementer både i sommer- og vintersæsonen, f.eks. fastelavnsfest, 5. juledag, virksomhedsbesøg, ture ”ud i det blå”. Derudover kan alle medlemmer frit arrangere forskellige ting – også en pludselig indskydelse til en aftentur, hvis man har lyst til lidt selskab!!! Vi anvender oftest ”Gæstebogen” på hjemmesiden til disse ”indskydelser”.

Vi begynder sæsonen, med en efterhånden tilbagevendende tradition, nemlig en stor fælles tur Skærtorsdag for alle interesserede på mc. Der plejer at være omkring 150+ mc’er med på turen, som slutter med kaffe m.m. ved vores klubhus.

Derudover er der deltagelse i træf rundt omkring i løbet af sæsonen – ofte med overnatning – da der som regel er fest om aftenen og masser af billige øl !! Vi arranger også selv fast en tur til Touring Camp på Djursland i starten af sæsonen og 1. weekend i august plejer vi at have en fælles klub tur til en campingplads i området.

Thy-træf arrangeres sammen med 4 andre klubber fra området, hvert år den 2. weekend i august – her kommer omkring 5.000 besøgende. Her er mange ”mænd og kvinder af huse”, for at give en hånd med – hårdt arbejde ja, men vi hygger os samtidigt. Og der er altid en fest efterfølgende for hjælperne.

Vi prioriterer dette træf højt og ser gerne at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at deltage som hjælpere, da klubben har en rimelig stor økonomisk gevinst af dette arrangement – en gevinst som vi blandt andet anvender til at indrette vores dejlige klublokaler, og som også er medvirkende til at vi kan opretholde et forholdsvis lavt kontingent.

Året afsluttes med generalforsamling sidste lørdag i oktober – denne dag afsluttes selvfølgelig også med en god gang fest.

I MC Stompers er vi jo en broget flok, som har den fælles interesse for at køre motorcykel. Vi er mange forskellige typer, og vi vægter at der skal være plads til alle slags motorcyklister, hvad enten de ynder at ”toure” rundt i Europa på deres MC hele sommeren, eller blot har tid og lyst til en søndagstur i godt vejr, og naturligvis også til dem der nøjes med at vise sig til en klubaften i ny og næ. Vi respekterer hinandens ideer om hvilket mærke der nu lige er det allerbedste – men giver naturligvis også plads til lidt drillerier mærkefraktionerne imellem.

Vi har også den holdning at der i klubben skal være et miljø og en stemning så alle kan føle sig tilpas med at komme der, og forventer at medlemmerne opfører sig overfor hinanden og andre, med en respekt der kendetegner denne holdning.

Ved indmeldelse er der en prøveperiode på 6 måneder, inden et nyt medlem bliver optaget som fuldgyldigt medlem med samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Efter denne periode tager klubbens bestyrelse stilling til om det nye medlem kan optages. Kriterier for at kunne blive optaget er blandt andet, at man selvfølgelig har vist sig i klubben i denne periode, at man vurderes til at være en person som passer ind i klubben, at der ikke er kommet væsentlige indsigelser fra klubbens øvrige medlemmer og at man selvfølgelig har betalt kontingent for perioden. Man får herefter besked om at man er optaget og kan nu få en nøgle til klubben, hvis man ønsker det. Desuden kan man anvende faciliteterne på lige fod med klubbens øvrige medlemmer.

 

Bestyrelsen:

Formand            John Sørensen

Næstformand    Alex Klein

Sekretær            Anni Thorup Pedersen

Kasserer             Morten Brandi Larsen

Best. Medlem    Klaus Lykkebo Madsen

Suppleant          Michael Wadmann

Aktivitetsudvalg Turudvalg Barpersonale Indkøber Værkstedsfolk Thytræf representanter Kritisk revisor
Nidolf, Steen Morten og Gitte Gitte Steen John 1. år Steen
Skrannie Lindy Nidolf og Michael Poul Henrik Susanne 2. år
Mona Jan Solle og Poul Otto
Gitte John og Per Henning
Anita Hilde og Leif Kalle
Michael Janne og Geir John
Per Anni og Klaus Morten
Bente og Tom Lindy
Afløser:
Afløsere:
Jan
Peter

 

VEDTÆGTER:

Vedtægter
§ 1 stk.1 Klubbens navn er MC Stompers. Stiftet d. 7. februar 1971.
stk.2 MC Stompers er hjemmehørende i Thisted kommune.

§ 2 stk.1 Klubbens formål er at drive touringkørsel i ind- og udland, at gavne motorcyklismens sag på bedste måde, og at arrangere MC-træf.

§ 3 stk.1 Personer, der har en indregistreret MC, kan optages som prøvemedlemmer, og efter en prøvetid på 6 måneder afgør bestyrelsen et eventuelt medlemskab.
stk.2 Personer som er partner med et aktivt medlem, kan optages som prøvemedlemmer, og efter en prøvetid på 6 måneder afgør bestyrelsen et eventuelt aktivt medlemskab.
stk.3 Personer, der har været aktivt medlem af MC Stompers i over 6 måneder, kan optages som passive medlemmer
stk.4 Passive medlemmer betaler et lavere kontingent, men modtager informationer om aktiviteter på lige vilkår som aktive medlemmer, men har ingen rettigheder derudover.
stk.5 Passive medlemmer kan genoptage sit aktive medlemskab umiddelbart, hvis de opfylder §3, stk.1 eller §3, stk.2.

§ 4 stk.1 Indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige generalforsamling og refunderes ikke ved udmeldelse.
stk.2 Årskontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.
Nye medlemmer betaler kontingent for indmeldelsesmåneden og frem til og med september måned.
stk.3 Betales kontingent ikke rettidigt inden udgangen af december, er man udmeldt af klubben. Evt. genindmeldelse følger gældende regler for nyt medlemskab.
En forudsætning for medlemskab er at der er betalt kontingent i prøveperioden
stk.4 Klubbens midler indsættes på en bankkonto.
stk.5 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
stk.6 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabsåret er 1/10 – 30/9.
stk.7 Udmeldelse skal meddeles Kassereren.

§ 5 stk.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes årligt sidste lørdag i oktober måned. Generalforsamlingen vælger en ordstyrer. Ordstyreren har ansvaret for generalforsamlingens vedtægtsmæssige afvikling. Alle har at rette sig efter ordstyrerens afgørelser under generalforsamlingen, medmindre et flertal af generalforsamlingen måtte beslutte andet, idet generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
stk.2 Klubledelsen består af 5 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og bestyrelsesmedlem. Desuden vælges der to suppleanter.
stk.3 Valgbare hertil er aktive medlemmer af klubben.
stk.4 Valget foregår på den årlige generalforsamling.
stk.5 Der vælges desuden en kritisk revisor.
stk.6 Alle tillidsposter besættes ved direkte hemmeligt valg. Formand og Kasserer vælges i lige år. Næstformand og Sekretær vælges i ulige år. Thy-træfrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen med forskudt valg. Alle andre vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
stk.7 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
stk.8 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 28 dage før den ordinære generalforsamling, og indføjes i den til medlemmerne udsendte dagsorden, evt. som bilag.
stk.9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Hvilket er over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer blandt de fremmødte.
stk.10 Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
stk.11 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
stk.12 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 50 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.
stk.13 Så længe MC Stompers er medlem af Thy Træf, skal vedtægtsændringer i Vedtægter for Thy Træf forelægges en generalforsamlingen til godkendelse.

§ 6 stk.1 Disse vedtægter kan kun ændres med flertal, jf. § 5, stk. 9, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
stk.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

§ 7 stk.1 Klubben tegnes udadtil af formanden. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
stk.2 Beslutning om optagelse af lån, køb/salg/pantsætning af fast ejendom samt udlån af klubbens likvide midler, træffes af et flertal på en generalforsamling.
stk.3 Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler klubben.

§ 8 stk.1 Ingen har særlige rettigheder, dog kan bestyrelsen rekvirere hjælp til særlige opgaver, (rengøring, træffer og lign.) efter turnusordning.

§ 9 stk.1 Enhver for klubben negativ optræden, herunder brug af narkotika eller våben, vurderes af bestyrelsen.
stk.2 En fuldtallig og enstemmig bestyrelse kan ekskludere et medlem.
stk.3 Evt. genindmeldelse kan besluttes på en generalforsamling.

§ 10 stk.1 Kun aktive medlemmer kan erhverve klubeffekter. Bestyrelsen vurderer ved udmeldelse om de erhvervede klubeffekter skal tilbageleveres.

§ 11 stk.1 Opløsning af klubben kan kun ske på en til samme formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 75 % stemmeberettigede medlemmer skal stemme for et sådant forslag, hvilket samtidig udelukker §5 stk.9.
stk.2 Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver almennyttige formål.

Godkendt på stiftende generalforsamling den 7/2.1971
Ændret: 29/10.72 28/10.73 27/10.74 26/10.75 30/10.76 29/10.77 28/10.78 27/10.79 25/10.80 8/5.81 31/10.81 30/10.82 29/10.83 25/10.84 26/10.85 31/10.87 27/10.90 31/10.92 30/10.93 30/10.99 24/3.00 27/10.01 25/10.03 30/10.04 29/10.06 27/10.07 25/10.08 31/10.09 30/10.10. 28/10.17. 26/10.19. 12/9.21